2. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinde, 16/09./2020 tarihinde, saat: 17:00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 23/09/2020 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin kulübün web sayfası yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış

Yer: 10023 sokak No:14 AOSB Çiğli / İzmir

Saat: 17:00

01.09.2020